Obchodné podmienky

Obchodné podmienky - motoshopa.sk

 

Všeobecné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchodezákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu

PesoStav s.r.o.

M.R. Štefánika 157/45

017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 44 5240
DIČ: 2020026294
IČ.DPH: SK 2020026294
tel.+421 919 066 848

 

Objednávka a ceny tovaru

- Ceny u tovaru v e-shope www.motoshopa.sk sú platné do vypredania zásob
- Objednať tovar je možné vložením tovaru do nákupného košíka a odoslaním objednávky
- Každá potvrdená objednávka zo strany predávajúceho voči kupujúcemu je považovaná za záväznú
- Pri každej objednávke je nutné uviesť všetky potrebné nacionále kupujúceho (meno a priezvisko alebo názov firmy, fakturačné údaje, adresu pre dodanie tovaru, dostupný telefón, u firiem IČO a DIČ)
- Uvedené ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak
- Sme platcami DPH

Storno objednávky

- Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, v prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním
- Pri neprevzatí zásielky si vyhradzujeme právo poskytnúť Vaše informácie tretej strane za účelom vymáhania pohľadávok a vzniknutých škôd, ktoré spôsobíte objednaním a neprevzatím tovaru
- V prípade stornovania predávajúcim, bude predávajúci bez akýchkoľvek prieťahov kontaktovať kupujúceho a navrhne najlepšie schodné riešenie problému s objednávkou, v prípade už uhradenej zálohy na tovar alebo celej úhrady tovaru, bude táto čiastka bezodkladne kupujúcemu vrátená.

Termín dodania tovaru

- Tovar, ktorý máme skladom, dodacia lehota - 2 pracovné dni.
- Tovar je na sklade u výrobcu v štátoch EÚ, dodacia lehota 5 - 14dní.
- Tovar nie je vyrobený alebo sa práve vyrába, bude stanovená predbežná dodacia lehota, ktorá bude oznámená kupujúcemu individuálne.
- Z dôvodu vyťaženosti výrobcov a kamiónových dopravcov ku vzťahu optimalizácie nákladov na výrobu a prepravu si firma vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania.

Záloha na exkluzívne a špeciálne objednávky

- Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru je zákazníkovi vystavená zálohová faktúra vo výške 50% z predajnej ceny tovaru.
- Predávajúci je povinný výšku zálohy na objednávaný tovar, uhradiť najneskor do 24hod. od odoslania objednávky, na bankový účet predávajúceho (internet banking, vklad na účet vedený v banke predávajúceho)

- Záloha na exkluzívne a špeciálne objednávky je v celej výške nevratná.

Spôsob doručenia

- Zákazník na konci objednávky volí spôsob doručenia (dobierkou, kuriérskou službou)

Úhrada tovaru

- Zákazník na konci objednávky volí spôsob úhrady tovaru (dobierka, platba prevodom na náš účet)

- Pri platbe prevodom na účet predávajúceho, je objednaný tovar kupujúcemu zaslaný po pripísaní plnej čiastky na účet (variabilný symbol je číslo objednávky)

- Platba na dobierku je možná iba pri objednávke do 200 €, pri objednávke vyššej ako 200 € je zákazník povinný uhradiť objednávku prevodom na účet predávajúceho

Záruka

- Výrobca, predávajúci plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové chyby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
- Záručná doba u nového tovaru je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia tovaru.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, z dôvodu použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou a manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmerným zaťažením.
- Na použitý tovar sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu zakúpenia tovaru.

Reklamácie

- Reklamácie sa riadia podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka
- V prípade vady tovaru, ktorá sa prejaví v priebehu záručnej doby, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu.
- Záručná doba sa pozastavuje odo dňa uplatnenia reklamácie až do doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.
- Kupujúci môže tiež požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru, túto zľavu je možné poskytnúť v prípade, kedy má vec vady, ktoré nebránia, aby slúžila danému účelu.
- V prípade uplatnenie zľavy, berie kupujúci na vedomie, že chyby, na ktoré bola zľava poskytnutá, nemožno už v budúcnosti reklamovať.

Vrátenie tovaru

- Kupujúci, ak je zároveň spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.
- Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom stave poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania).
- V prípade prijatia vráteného tovaru späť a kladného vybavenia žiadosti o jeho vrátenie, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena, a to buď prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou.
- Kupujúci nemôže (podľa § 53, odseku 8) odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
- Zákazník má pri splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru nárok na vrátenie účtovaného poplatku za poštovné.

Odporúčaný postup pri vrátení tovaru:

1) Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave tak, aby mohlo byť ďalej ponúkaný zákazníkom. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia a používania.
2) Zákazník musí zásielku odoslať do 14-tich dní po obdržaní tovaru.
3) Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky a originálny doklad o zakúpení.
4) Tovar späť musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté .

Údaje na stránkach

- Všetky údaje uvádzané na stránkachwww.motoshopa.sk sú nezáväzné a podliehajú potvrdeniu za strany prevádzkovateľa (predávajúceho)
- Všetky obrázky tovaru sú iba ilustratívne
- PesoStav s.r.o. má právo na zmenu cien a zmenu v ponuke tovaru po predchádzajúcej konzultácii so zákazníkom

Všetky uvedené telefónne kontakty na našich stránkach sú štandardnými tarifami telekomunikačných služieb a ceny hovorov sú závislé podľa vášho operátora.

Platnosť obchodných podmienok

- Obchodné podmienky sú platné od 01.02.2019

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104
Fax: 02/ 58272 170
Email: ba@soi.sk